Όροι Παροχής Υπηρεσιών Q-Zone

 

Ερμηνεία

1. Στην παρούσα Σύμβαση οι ακόλουθοι όροι με κεφαλαίους χαρακτήρες, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω:

«Σύμβαση» -- οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών (όπως αυτοί τροποποιούνται κατά καιρούς), οι όροι που εμφανίζονται στον Έντυπο Εγγραφής και τυχόν άλλοι όροι που αφορούν την Υπηρεσία στην παροχή της οποίας συμφωνεί ο Πελάτης μετά από προτροπή του Προμηθευτή.

«Εταιρεία» -- η Info Quest Technologies, μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας, με έδρα Αργυρουπόλεως 2Α, Καλλιθέα Αττικής, και με ΑΦΜ 094173630.

«Περιεχόμενο» - οι πληροφορίες (μεταξύ των οποίων κείμενα, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό), η λειτουργικότητα, οι τεχνικοί πόροι, ο χρόνος και η προσοχή του Προμηθευτή και η διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών που παρέχονται από τον Προμηθευτή.

«Πελάτης» -- κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά συνδρομή στις Υπηρεσίες.

«Τελικός Χρήστης» -- κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο ο Πελάτης επιτρέπει ή παρέχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

«Πνευματική Ιδιοκτησία» -- όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, ονόματα χώρου και οι εταιρικές επωνυμίες, τα δικαιώματα επί εφευρέσεων, τα σχέδια, οι βάσεις δεδομένων και οι αποκλειστικές πληροφορίες (μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά, τα εμπορικά μυστικά και η τεχνογνωσία), τα πνευματικά δικαιώματα, ηθικά δικαιώματα και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο και όφελος που θεωρείται κοινώς ως πνευματική ιδιοκτησία, είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι.

«Μέρος» -- κοινός όρος αναφοράς τόσο στον Πελάτη όσο και στον Προμηθευτή.
«Στοιχεία Εγγραφής» -- οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη κατά την εγγραφή του στις Υπηρεσίες, κατά την αίτηση αλλαγής του Σχεδίου Υπηρεσιών ή κατά τη συμπλήρωση των εντύπων μέσω των Υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων το πλήρες όνομα ή η εταιρική επωνυμία του Πελάτη, αριθμός εγγραφής/εταιρείας/μητρώου /επιχείρησης ή προσωπικός αριθμός ταυτοποίησης (ή ισοδύναμο), τόπος κατοικίας, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και άλλες παρόμοιες πληροφορίες που εύλογα ζητά ο Προμηθευτής από τον Πελάτη.

«Λογισμικό» -- οι εφαρμογές λογισμικού της επιχείρησης που περιλαμβάνονται στις Υπηρεσίες με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτή την ιστοσελίδα, μεταξύ των οποίων τυχόν τροποποιήσεις και αντικαταστάσεις αυτών στις οποίες δύναται να προβαίνει ο Προμηθευτής ή η Εταιρεία ανά διαστήματα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

«Υπηρεσίες» -- το Λογισμικό, που παρέχεται «ως υπηρεσία» (SaaS) μέσω αυτής της ιστοσελίδας, η διαθεσιμότητα του Περιεχομένου και η υπηρεσία υποστήριξης πελατών.

«Συνδυασμός Υπηρεσιών» -- ο συνδυασμός των ενεργοποιημένων λειτουργιών της υπηρεσίας που παρέχονται στον πελάτη σε μορφή πακέτου λειτουργιών. Το Πακέτο υπηρεσιών παρέχεται υπό διάφορες ετικέτες (π.χ. «Σημείο Πώλησης», «Εμπορική Διαχείριση», «Λογιστική»), με κάθε ετικέτα να προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσιών. Διαφορετικές τιμές χρεώνονται για διαφορετικά Σχέδια Υπηρεσιών.

«Έντυπο Εγγραφής» -- το ηλεκτρονικό έντυπο που είναι διαθέσιμο σε αυτή την ιστοσελίδα για την εγγραφή του Πελάτη στις Υπηρεσίες ή για την αίτηση αλλαγής του Σχεδίου Υπηρεσιών, ή κάθε άλλο έντυπο εγγραφής ή τροποποίησης που εκτελούν τα μέρη για τον προαναφερθέντα σκοπό.

«Προμηθευτής» -- Q-Zone, λειτουργική μονάδα της Εταιρείας, με δραστηριότητα την μεταπώληση και υποστήριξη των Υπηρεσιών (SaaS).

«Πάροχος» -- η Erply Limited, μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, με έδρα το Λονδίνο, και με αριθμό εταιρείας 07043823.

«Χρήστης Υποστήριξης» -- ένας διαχειριστής που φιλοξενείται ή διαχειρίζεται το λογαριασμό που παρέχεται στον Πελάτη μέσω των Υπηρεσιών με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης των Υπηρεσιών από τον Πελάτη αυτό.

2. Οι φράσεις «εδώ», «της παρούσας», «εκ της παρούσας», «δυνάμει της παρούσας» και παρόμοιες φράσεις που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Σύμβασης, αναφέρονται στη Σύμβαση.

3. Η παρούσα Σύμβαση στη σημερινή της μορφή, και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα, στο μέτρο που περιγράφουν τις Υπηρεσίες και τις τιμές, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων Μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων συμφωνιών, ρυθμίσεων και κατανοήσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο αυτό.

4. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή διαωνίας μεταξύ οποιασδήποτε διάταξης που περιέχονται στην παρούσα και τυχόν ανακοίνωσης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που είναι αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα, υπερισχύει η διάταξη της Σύμβασης.

Διάρκεια

5. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ μεταξύ των Μερών από τη στιγμή που ο Πελάτης γίνει συνδρομητής στις Υπηρεσίες ή αποκτήσει έναν Λογαριασμό Χρήστη ή αρχίζει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, όποιο συμβεί νωρίτερα. Η Σύμβαση καταρτίζεται για αόριστη χρονική διάρκεια και μπορεί να ακυρωθεί από οποιοδήποτε από τα μέρη, όπως προβλέπεται στην παρούσα.

Άδεια

6. Με βάση τα Στοιχεία Εγγραφής του Πελάτη και υπό την επιφύλαξη των όρων που διατυπώνονται στην παρούσα, ο Προμηθευτής χορηγεί στον Πελάτη, και ο τελευταίος αποδέχεται, μια περιορισμένη, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του Λογισμικού και του Περιεχομένου που περιλαμβάνεται στο “πακέτο Υπηρεσιών” του Πελάτη.

7. Το Λογισμικό και το Περιεχόμενο χρησιμοποιείται αποκλειστικά με τρόπο που είναι αναγκαίος για την αξιοποίηση των Υπηρεσιών, για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και μόνο κατά το χρόνο που η Σύμβαση ισχύει μεταξύ των Μερών. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Λογισμικό υπό τη μορφή πηγαίου κώδικα ή ανοιχτής κωδικοποίησης

8. Όσον αφορά την εκχώρηση και την υπο-αδειοδότηση, τα Μέρη συμφωνούν ότι (i) ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να παρέχει περαιτέρω την άδεια ή να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της  Παρούσας Σύμβασης (εν όλω ή εν μέρει) ούτε να παραχωρεί το Λογισμικό ή οποιοδήποτε άλλο μέρος των Υπηρεσιών ως αντικείμενο τυχόν επιβάρυνσης, προνομίου ή βάρους χωρίς τη ρητή συναίνεση του Προμηθευτή· (ii) ο Προμηθευτής μπορεί να παρέχει περαιτέρω άδεια, να εκχωρεί, επιβαρύνει και να διαθέτει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι επιδίδει στον Πελάτη σχετική ειδοποίηση σε εύλογο χρόνο.

9. Ο «πάροχος» φιλοξενεί το Λογισμικό σε δικούς του ή μισθωμένους πόρους.

Υπηρεσίες

10. Ο Προμηθευτής καταβάλλει κάθε εμπορικά εύλογη προσπάθεια ώστε να παρέχει τις Υπηρεσίες στον Πελάτη κατά τη διάρκεια της Σύμβασης σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσιών του Πελάτη.

11. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι (i) οι Υπηρεσίες δεν έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις ατομικές του ανάγκες· (ii) οι Υπηρεσίες μπορεί ανά διαστήματα να αντιμετωπίζετε τεχνικά ή άλλα προβλήματα λειτουργίας και δεν παρέχονται αναγκαστικά χωρίς διακοπές ή χωρίς σφάλματα· (iii) οι Υπηρεσίες δεν είναι σχεδιασμένες να αντέχουν και να χρησιμοποιούνται σε εγγενώς επικίνδυνες δραστηριότητες, όπως (για παράδειγμα) λειτουργία σε «πηγές μεγάλου κινδύνου», σε συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας ή υποστήριξης της ζωής, στην αντιμετώπιση επικίνδυνων ουσιών και σε άλλε δραστηριότητες όπου η αδυναμία εκπλήρωσης σε σχέση με τις Υπηρεσίες θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματική βλάβη ή περιβαλλοντική ζημίες.

12. Ο Προμηθευτής δεσμεύεται να παρέχει άριστες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, και στοχεύει να μπορεί να αντιμετωπίζει την πλειοψηφία των ζητημάτων υποστήριξης μέσα σε λίγες ώρες. Ωστόσο, ο Προμηθευτής δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με το χρόνο παροχής της υποστήριξης.

13. Οι Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του Λογισμικού και του Περιεχομένου) παρέχονται  στον τελικό χρήστη με την μορφή έκδοσης που εμφανίζονται στην εφαρμογή

14. Η επιλογή και χρήση του κατάλληλου πακέτου Υπηρεσιών είναι ευθύνη του Πελάτη, και το ίδιο ισχύει και κατά τη λήψη και μεταφόρτωση καθώς και τη μετάδοση και την κατοχή πληροφοριών, προγραμμάτων και άλλων αντικειμένων του Πελάτη και των Τελικών από το πακέτο Υπηρεσιών.

15.  Η «Εταιρεία» δεν έχει υποχρέωση αναβάθμισης, τροποποίησης ή αντικατάστασης οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών ή την υποχρέωση να συνεχίσει την ανάπτυξη ή την κυκλοφορία νέας έκδοσης αυτών.

Πληρωμή

16. Με την εγγραφή στο «πακέτο Υπηρεσιών» «ο Πελάτης» αποδέχεται την αμοιβή, τις τιμές και τους κύκλους χρέωσης που συνδέονται με αυτό, όπως (i) που περιγράφονται σε αυτή την ιστοσελίδα κατά τη στιγμή της εγγραφής και (ii) όπως τροποποιούνται ανά διαστήματα σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

17. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά κατά το χρόνο εγγραφής, ο κύκλος χρέωσης για τον Πελάτη είναι 30 ημέρες και αρχίζει από την αμέσως επόμενη ημέρα από την εγγραφή του στο αντίστοιχο «πακέτο Υπηρεσιών», ή, σε περίπτωση δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου από την αμέσως επόμενη ημέρα από τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου.

18. Ο Προμηθευτής μπορεί να αναβαθμίσει ή να τροποποιεί τις Υπηρεσίες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και μπορεί να μεταβάλει την αμοιβή, τις τιμές, τον κύκλο χρέωσης που ισχύει στο πλαίσιο του πακέτου Υπηρεσιών του Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης διαφωνεί με την αντίστοιχη τροποποίηση(εις), έχει το δικαίωμα να διαγραφεί από το εν λόγω «πακέτο Υπηρεσιών» διακόπτοντας τη χρήση των Υπηρεσιών.

19. Η αμοιβή για την παροχή των Υπηρεσιών καταβάλλεται στο τέλος του κύκλου χρέωσης και καταβολή διενεργείται  είτε με πιστωτική κάρτα, ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Ο «Πελάτης» αποδέχεται ότι τυχόν υπερημερία πληρωμής μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών ή σε λύση της Σύμβασης.

20. Σε περίπτωση που ο Πελάτης διαγραφεί από το πακέτο Υπηρεσιών ή το πακέτο Υπηρεσιών του Πελάτη τροποποιηθεί ή η Σύμβαση λυθεί πριν από το τέλος του συμφωνηθέντος τρέχοντος κύκλου χρέωσης, ο Πελάτης θα υποχρεούται στην καταβολή του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που του έχουν παρασχεθεί στο τρέχοντα κύκλο χρέωσης. 

Δεσμεύσεις του Πελάτη

21. Ο Πελάτης πρέπει να είναι ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), ή μία οντότητα με δικαιοπρακτική ικανότητα. 

22. Τα Στοιχεία Εγγραφής που παρέχονται από τον Πελάτη πρέπει να είναι αληθή, ακριβή και ενημερωμένα και ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διορθώνει αμελλητί τυχόν Στοιχεία Εγγραφής που δεν ισχύουν πια ή έχουν καταχωρηθεί λάθος. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να επαληθεύει τα Στοιχεία Εγγραφής του Πελάτη και δύναται να βασίζεται σε αυτά τα στοιχεία χωρίς καμία επιβεβαίωση. 

23. Ο «Πελάτης» υποχρεούται να τηρεί όλους τους ισχύοντες νόμους, τους κανονισμούς για τη χρήση των Υπηρεσιών. 

24. Αναφορικά με τις πληροφορίες (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται όλα τα κείμενα, οι εικόνες, το οπτικοακουστικό υλικό και τυχόν άλλο περιεχόμενο) που μεταφορτώνει, μεταδίδει ή αποθηκεύει ο Πελάτης μέσω  των Υπηρεσιών, ο Πελάτης δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται στον Προμηθευτή, και προς όφελος της Εταιρείας, ότι έχει το δικαίωμα να φορτώνει, να μεταβιβάζει και να αποθηκεύει τις εν λόγω πληροφορίες. 

25. Ο «Πελάτης» υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για την αποστολή αυτόκλητων μηνυμάτων ή για την μεταφόρτωση, μετάδοση, παράδοση, λειτουργία ή αποθήκευση επιβλαβή κώδικα, κακόβουλου ή παράνομου περιεχομένου, και να μεριμνά ώστε οι Τελικοί Χρήστες να μην προβαίνουν στις πράξεις αυτές. 

26. Στην περίπτωση που το Περιεχόμενο του Πελάτη έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, η Εταιρεία μπορεί κατά την απόλυτη της ευχέρεια να το απομακρύνει, απενεργοποιήσει και/ή να το καταστρέψει χωρίς καμία προειδοποίηση ή κοινοποίηση.

27. Χωρίς να αποκλείονται ή να περιορίζονται οι υποχρεώσεις του Πελάτη που επιβάλλονται εκ του νόμου, ο Πελάτης αναλαμβάνει έναντι του Προμηθευτή, και προς όφελος της Εταιρείας, την υποχρέωση να μην προβαίνει ο ίδιος και κάθε Τελικό Χρήστης σε (i) τροποποίηση, αναπαραγωγή ή προετοιμασία παράγωγων έργων, ή σε αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή άλλη προσπάθεια άντλησης του πηγαίου κώδικα από το Λογισμικό ή οποιοδήποτε άλλο μέρος των Υπηρεσιών· (ii) απομάκρυνση, μεταβολή, απόκρυψη ή συγκάλυψη τυχόν σημείωσης πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που ενσωματώνονται σε, εμφανίζονται ή άλλως πως σχετίζονται με τις Υπηρεσίες· (iii) δημιουργία ή απόπειρα δημιουργίας προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι παρόμοια ή άλλως πως ανταγωνιστικά προς τις Υπηρεσίες ή που ο Προμηθευτής ή η Εταιρεία σκοπεύουν να δημιουργήσουν, να παράσχουν ή να εγκρίνουν· (iv) εγγραφή στις Υπηρεσίες ή τροποποίηση της εγγραφή του Πελάτη με αυτοματοποιημένα μέσα. 

Λογαριασμός Χρήστη, Όνομα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης

28. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο δικό του Λογαριασμό Χρήστη, και υποχρεούται να ενημερώνει τον Προμηθευτή αμελλητί για τυχόν παραβίαση της ασφάλειας σχετικά με, ή για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του εν λόγω λογαριασμού χρήστη.

29. Αναφορικά με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του Πελάτη, τα Μέρη συμφωνούν ότι ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για (i) την τήρηση του απορρήτου του προσωπικού του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, (ii) όλες τις πράξεις των προσώπων στα οποία ο Πελάτης παραχωρεί πρόσβαση ή τα οποία με άλλο τρόπο κάνουν χρήση του προσωπικού του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασης, και (iii) όλες τις συνέπειες χρήσης ή αθέμιτης χρήσης του εν λόγω ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασης. 

30. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβη, ζημία ή άλλες συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού Χρήστη, του ονόματος Χρήστη ή του κωδικού πρόσβασης του Πελάτη. 

Πνευματική ιδιοκτησία και Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα

31. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι όλες οι Υπηρεσίες που σχετίζονται με την Πνευματική Ιδιοκτησία ανήκουν και παραμένουν στην κατοχή του Παρόχου. Ο Πελάτης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα, τίτλο ή δικαίωμα επί της προαναφερθείσας Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες, πέραν των περιορισμένων δικαιωμάτων χρήσης που ορίζονται ρητά στη Σύμβαση. Τα δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά με την παρούσα θεωρούνται ως μη χορηγούμενα. 

32. Η σύναψη της παρούσας Σύμβασης, οι διατάξεις της παρούσας, τυχόν παράβαση του άλλου Μέρους των υποχρεώσεων που επιβάλλονται δυνάμει της παρούσας, δεν ερμηνεύονται σαν να παρέχει στον Πελάτη κάποιο ιδιοκτησιακό δικαίωμα, εμπράγματη ασφάλεια ή οποιαδήποτε άλλο το δικαίωμα εξασφάλισης σε σχέση με οποιοδήποτε στοιχείο ή περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στον Προμηθευτή ή την Εταιρεία. 

33. Ο Προμηθευτής σέβεται την Πνευματική Ιδιοκτησία των άλλων και δύναται, υπό τις κατάλληλες συνθήκες και κατά την κρίση του, να απενεργοποιήσει ή να καταλύσει τον Λογαριασμού Χρήστη μέσω του οποίου προσβάλλονται τα δικαιώματα των άλλων. 

Αποποίηση των Εγγυήσεων

34. Ο Προμηθευτής δεν εγγυάται (i) ότι οι Υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ή τις προσδοκίες του Πελάτη ή των Τελικών Χρηστών, (ii) ότι η πρόσβαση ή η χρήση των Υπηρεσιών είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα, (iii) ότι τυχόν ελαττώματα των Υπηρεσιών αποκαθίστανται, (iv) ότι οι Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο μέσο με το οποίο οι Υπηρεσίες καθίστανται προσβάσιμες είναι απαλλαγμένες από κακόβουλα ή άλλα επιζήμια στοιχεία· ή (v) αναφορικά με τυχόν λογισμικό, περιεχόμενο, υλικό, πληροφορίες, υποδομές ή άλλους πόρους ή υπηρεσίες τρίτου που ο Πελάτης ή κάποιος Τελικός Χρήστης αποκτά, χρησιμοποιεί, έχει πρόσβαση ή εκτίθεται διαμέσου ή λόγω των Υπηρεσιών. 

Περιορισμός της ευθύνης

35. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη, τυχόν Τελικού Χρήστη ή έναντι οποιουδήποτε προσώπου που προβάλλει αξίωση μεσω  του Πελάτη ή του Τελικού Χρήστη για τυχόν απώλεια, ζημιά, έξοδα ή άλλες συνέπειες που προκύπτουν από (i) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των Υπηρεσιών, (ii) τις ιδιότητες των Υπηρεσιών, (iii) την ανάγκη εύρεσης ή την εύρεση υποκατάστατων αγαθών ή υπηρεσιών για τις Υπηρεσίες ή για οποιοδήποτε στοιχείο, υπηρεσία ή άλλο όφελος λαμβάνεται, ανήκει, κατέχεται ή άλλως πως απολαμβάνεται μέσω των Υπηρεσιών, (iv) τυχόν μήνυμα ή άλλη επικοινωνία που λαμβάνονται ή συναλλαγές που συνάπτονται διαμέσου ή από τις Υπηρεσίες, (v) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ή αλλοίωση των μεταδόσεων ή των δεδομένων του Πελάτη ή Τελικού Χρήστη, (vi) τις δηλώσεις ή τη συμπεριφορά οποιουδήποτε προσώπου που έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες, (vii) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τις Υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το εάν αυτά επέρχονται άμεσα ή έμμεσα, αποτελούν άμεση ή αποθετική ζημία, και έχουν ως νομική βάση τη σύμβαση, την αδικοπραξία ή κάτι άλλο υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι ο όρος αυτός δεν αποκλείει την προβολή αξιώσεων για άμεση οικονομική ζημία που υφίσταται ο Πελάτης λόγω παράβασης της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους του Προμηθευτή από δόλο ή βαριά αμέλεια, και ότι η συνολική ευθύνη του Προμηθευτή, συμβατική, αδικοπρακτική ή με άλλη νομική βάση, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό που ο Πελάτης έχει καταβάλει στον Προμηθευτή κατά τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα μήνες πριν την παράβαση. 

Ανωτέρα βία

36. Κανένα Μέρος δεν ευθύνεται έναντι του άλλου για παράβαση των υποχρεώσεων του οφείλεται σε περιστάσεις που δεν υπόκεινται στον έλεγχό του, όπως, για παράδειγμα, θεομηνία, κρατική παρέμβαση, εμπόλεμη σύρραξη, πολιτική αναταραχή, τρομοκρατική ενέργεια, απεργία, διακοπή των υπηρεσιών παροχής διαδικτύου ή οποιαδήποτε άλλη περίσταση που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανωτέρα βία. Ωστόσο, η ρήτρα αυτή δεν απαλλάσσει τα Μέρη από τις υποχρεώσεις καταβολής που επιβάλλονται με την παρούσα. 

Αποζημίωση

37. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να αντικρούσει, ή κατ’ επιλογήν του να διευθετήσει (χωρίς ζημία ή επιβάρυνση του Προμηθευτή ή της Εταιρείας), τυχόν αγωγή τρίτου ή άλλη διαδικασία που κινήθηκε κατά του Προμηθευτή και/ή της Εταιρείας με βάση ή άλλως πως σε σχέση με (i) τη χρήση των Υπηρεσιών, (ii) του περιεχομένου, (iii) την αθέμιτη χρήση των προσωπικών δεδομένων, ή (iv) της προσβολή των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας από τον Πελάτη ή τον Τελικό Χρήστη.

Προστασία των δεδομένων

38. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι ο «πάροχος» μπορεί να συγκεντρώνει πληροφορίες γι’ αυτόν και για τους Τελικούς Χρήστες (i) κατά την κατάρτιση της Σύμβασης από τον Πελάτη ή την μεταβολή του Σχεδίου Υπηρεσιών (στοιχεία που συμπληρώνονται στο Έντυπο Εγγραφής)· (ii) από την επίσκεψη της ιστοσελίδας του Προμηθευτή (πληροφορίες της συνεδρίας, ιστορικό περιήγησης στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή, διεύθυνση IP, στοιχεία του συγκεκριμένου λογισμικού και υλισμικού) ή από τη συμπλήρωση εντύπων διαμέσου των Υπηρεσιών (πληροφορίες που παρέχονται ως εκ τούτου)· (iii) από την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών (τοποθεσία, τρόπος, μέσα και διάρκεια της χρήσης ή της πρόσβασης)· και (iv) με όποιο άλλο τρόπο αυτές γνωστοποιούνται στον Προμηθευτή εν γνώσει του (πληροφορίες που τα υποκείμενα των δεδομένων διαθέτουν). Κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας του Προμηθευτή, τα «cookies» αποθηκεύονται στη συσκευή του επισκέπτη. 

39. Ο Πελάτης αποδέχεται και εγγυάται στην «εταιρεία» ότι οι Τελικοί Χρήστες αποδέχονται, (i) την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία προστασίας δεδομένων) από τον Προμηθευτή με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας Σύμβασης και, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, την εκτέλεση των δικαιωμάτων που προβλέπονται από την παρούσα· (ii) την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων εντός του κράτους κατοικίας αλλά και εκτός της επικράτειας αυτού· (iii) ότι ο Προμηθευτής δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά τους δεδομένα σε τρίτους πέραν των μελών της εταιρικής του ομάδας, εκτός από την περίπτωση που ο νόμος ορίζει διαφορετικά ή που επιδιώκει την εκτέλεση της Σύμβασης. 

40. Η «εταιρεία» δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει ή να αποκτά πρόσβαση στους λογαριασμούς των πελατών, αλλά έχει το δικαίωμα να το πράττει σε περίπτωση που τούτο γίνεται για εύλογους λόγους (π.χ., αποτροπή παράνομης ή επιζήμιας δραστηριότητας ή παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πελατών). 

41. Εάν ο Τελικός Χρήστης ή ο Πελάτης επιλέγει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα αλληλογραφίας του Προμηθευτή, ο Προμηθευτής δικαιούται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα ώστε να τον ενημερώνει για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις προσφορές και τις εκδηλώσεις που αυτός πιστεύει ότι μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Η εγγραφή σε αυτό το πρόγραμμα αλληλογραφίας μπορεί να ακυρωθεί κατά βούληση. 

Τροποποίηση και αναστολή

42. Ο «Προμηθευτής» μπορεί να τροποποιεί τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος της Σύμβασης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια σε οποιοδήποτε χρόνο και να ενημερώνει τον Πελάτη για τις εν λόγω τροποποιήσεις, τη στιγμή που αυτός συνδέεται στον Λογαριασμό Χρήστη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης διαφωνεί με την τροποποίηση(εις) αυτή, δύναται να προβεί σε διακοπή της χρήσης των Υπηρεσιών. Διαφορετικά, όλες αυτές οι τροποποιήσεις ισχύουν σε σχέση με τον Πελάτη από την προαναφερθείσα ενημέρωση. 

43. Ο Προμηθευτής μπορεί να διακόψει το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών μετά από προηγούμενη ειδοποίηση 30 ημερών. 

Καταγγελία

44. Κάθε Μέρος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε χρόνο με προηγούμενη ειδοποίηση του άλλου Μέρους 30 ημερών. 

45. Εάν η Σύμβαση ακυρωθεί λόγω ουσιώδους παράβασης του άλλου Μέρους, δεν απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση ή κοινοποίηση προκειμένου η ακύρωση να επιφέρει τα αποτελέσματά της (ήτοι, η Σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί πάραυτα). 

46. Ουσιώδης παράβαση της Σύμβασης θεωρείται ότι έχει επέλθει εφόσον (μεταξύ άλλων): (i) ένα Μέρος παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα και αδυνατεί να σταματήσει ή να αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δύο εβδομάδων από τότε που το άλλο Μέρος προσδιόρισε την παράβαση και απαίτησε τη διακοπή ή την αποκατάστασή της· (ii) ένα Μέρος παραβιάζει διαρκώς κάποια από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα και η παραβίαση αυτή δεν επιδέχεται αποκατάσταση· (iii) η παραβίαση ενός Μέρους στερεί από το άλλο το συνολικό όφελος, ή το ουσιαστικά το συνολικό όφελος, στο οποίο αποβλέπει το τελευταίο. 

47. Τυχόν ακύρωση της Σύμβασης δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τα επανορθωτικά μέσα των μερών που έχουν προκύψει πριν από την ακύρωση. 

48. Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι μετά από την καταγγελία της Σύμβασης (i) όλα τα δικαιώματα που έχουν χορηγηθεί στον Πελάτη δυνάμει της παρούσας παύουν να ισχύουν· (ii) ο Πελάτης παύει όλες τις δραστηριότητες για τη διενέργεια των οποίων η Σύμβαση του είχε χορηγήσει εξουσιοδότηση· (iii) καταβάλει αμέσως στον Προμηθευτή όλα τα ποσά που οφείλονται βάσει της παρούσας· (iv) δε λαμβάνει επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή για τυχόν χρόνο της συνδρομής που έκανε χρήση, τυχόν τέλη άδειας ή συνδρομής, τυχόν περιεχόμενο ή δεδομένα που συνδέονται με το λογαριασμό του, ή για οτιδήποτε άλλο. 

Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών

49. Η παρούσα Σύμβαση και όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με την παρούσα διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.  Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης, θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, ώστε κάθε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία που τυχόν προκύψει, είτε ως προς την ερμηνεία είτε ως προς την εκτέλεση της παρούσας και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτή, να επιλύεται με διαπραγματεύσεις, σε πνεύμα καλής συνεργασίας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, από την ημερομηνία της έγγραφης διατύπωσης της διαφωνίας από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Αν παρ’ όλα αυτά, δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της διαφοράς, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να υπαγάγει τη διαφορά σε διαμεσολάβηση, αποστέλλοντας εγγράφως σχετικό αίτημα στο αντισυμβαλλόμενό του. Αν τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνήσουν να υπαγάγουν τη διαφορά σε διαμεσολάβηση, η σχετική διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 3898/2010 Ο Διαμεσολαβητής και ο τόπος θα οριστεί κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών. Αν τα μέρη φτάσουν σε συμφωνία, αυτή θα γίνει εγγράφως και ενυπόγραφα και θα είναι δεσμευτική για τους συμβαλλόμενους. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών μετά τον ορισμό του Διαμεσολαβητή, τότε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα μπορεί να προσφύγει για την επίλυση της διαφοράς στα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών, τα οποία έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα.

Διάφορα θέματα

50. Ο Πελάτης παρέχει δια της παρούσας τη συναίνεσή του ώστε ο Προμηθευτής να συμπεριλαμβάνει του όνομα του Πελάτη στον κατάλογο πελατών, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης δεν είναι ο μοναδικός από τους πελάτες που αναφέρεται. Η έκδοση οποιουδήποτε δελτίου τύπου υπόκειται στην συναίνεση και των δύο Μερών. 

51. Οποιοδήποτε ποσό που προβλέπεται από την παρούσα και δεν καταβάλλεται όταν καθίσταται απαιτητό υπόκειται σε τόκο υπερημερίας.

52. Έχοντας λάβει επαρκώς υπόψη κάθε όρο της Σύμβασης, τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνδυασμό με τους άλλους όρους, κάθε συμβαλλόμενο Μέρος επιβεβαιώνει προς το άλλο και προς όφελος της Εταιρείας ότι θεωρούν τη Σύμβαση  εύλογη και δίκαιη.